Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9983 33.1753 16.9002 9.8621 00 00 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.948 34.125 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

Nationalisatie SNS REAAL

Over deze interventie

Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Staat bank-verzekeraar SNS REAAL. Daarnaast heeft de Staat aanvullende (financiële) interventies doorgevoerd.

Doel

Het doel van deze interventie is het waarborgen van de financiële stabiliteit door het afwenden van een mogelijk faillissement van SNS REAAL als systeemrelevante financiële instelling. Zo moet onevenredige schade worden voorkomen aan het Nederlandse financiële stelsel en de economie.

Probleem

In 2008 kwam SNS REAAL als gevolg van de kredietcrisis in de problemen. Hierop maakte SNS REAAL gebruik van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit voor een bedrag van 750 miljoen euro. In 2009 heeft SNS REAAL 185 miljoen euro van de 750 miljoen euro uitgegeven securities terugbetaald. Ten tijde van de onteigening was SNS REAAL nog 565 miljoen aan geleend kapitaal en 283 miljoen boeterente hierover verschuldigd aan de Staat. Daarnaast heeft SNS Bank een beroep gedaan op de garantiefaciliteit. Sindsdien zijn vooral in de vastgoedportefeuille van SNS Property Finance verliezen opgetreden waardoor begin 2013 faillissement dreigde.

Oplossing

De Staat heeft op 1 februari 2013 SNS REAAL genationaliseerd via een onteigening op grond van artikel 6:2 en 6:4 van de Wet op het financieel toezicht. De Staat onteigende de volgende onderdelen van SNS REAAL:

 • aandelen SNS REAAL;
 • achtergestelde obligaties SNS REAAL en SNS Bank, exclusief de zogenoemde Core Tier 1-securities die de Staat in 2008 had gekocht;
 • achtergestelde leningen van SNS REAAL en SNS Bank.

Daarnaast heeft de Staat een aantal aanvullende financiële interventies gedaan:

 • begin maart 2013 heeft de Staat een lening verstrekt aan SNS REAAL;
 • op 11 maart 2013 heeft de Staat een kapitaalinjectie gedaan in SNS REAAL;
 • per 25 februari 2013 heeft SNS REAAL de omzetting in aandelenkapitaal van de achtergestelde obligaties van SNS REAAL en SNS Bank en de Core Tier 1-securities (inclusief verschuldigde boeterente) in de boeken verwerkt. (zie ook kapitaalverstrekkkingsfaciliteit).

Eind 2013 zijn de aandelen Property Finance (nu Propertize) overgegaan van SNS Bank naar de Staat en daarna naar NLFI tegen uitgifte van certificaten. Hierbij zijn de volgende financiële interventies uitgevoerd:

 • op 31 december 2013 heeft de Staat een kapitaalinjectie gedaan in Propertize;
 • op 31 december 2013 heeft de Staat een garantie verleend voor de financiering van Propertize.

Zie voor een nadere toelichting en de bedragen die bij deze vervolginterventies zijn gemoeid het tabblad Financieel belang.

Duur interventies

Op 23 augustus 2013 en 18 december 2013 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer  over de toekomstplannen met SNS REAAL.1 De minister voorziet een splitsing van de bank- en verzekeringsactiviteiten. De verzekeraar en bank kunnen dan los van elkaar worden verkocht.

Op 26 juli 2015 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voltooiing van de verkoop van VIVAT Verzekeringen (voorheen REAAL N.V.) en haar groepsmaatschappijen (de ‘verzekeringsgroep VIVAT’) aan Anbang Group Holdings Co Limited. Op 30 juni 2015 is een koopovereenkomst met de Chinese verzekeraar Anbang Group Holdings Co Limited gesloten. Op 23 juli 2015 zijn de aandelen VIVAT, en daarmee de economische en juridische eigendom overgedragen door SNS REAAL aan Anbang.2

Op 30 september 2015 heeft de Staat SNS Bank gekocht van SNS REAAL Holding en onder een nieuwe holding, SNS Holding N.V., gehangen. Aan deze verplaatsing zijn geen kasstromen te pas gekomen. De Staat heeft SNS Bank verkregen voor € 2,7 miljard door het eerder aan SNS REAAL verstrekte overbruggingskrediet van € 1,1 miljard te verrekenen met het aankoopbedrag en het restant van de koopprijs van € 1,6 miljard schuldig te blijven aan SNS REAAL Holding die een vordering op de Staat heeft verkregen. Op 1 juli 2016 heef de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd dat een besluit over de toekomst van SNS Bank is uitgesteld.3

Op 16 oktober 2015 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de verkoopplannen van Propertize.4 Op 28 juni 2016 heeft de minister van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij met het Amerikaanse consortium Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities een koopovereenkomst heeft gesloten. De koopprijs is vastgesteld op € 895,3 miljoen bruto. Het consortium betaalt van de kooprijs € 22,5 miljoen als aan enkele voorwaarden is voldaan van de liquidatie van een vastgoedproject. Daarnaast reserveert de minister € 29 miljoen van de opbrengst om boeterente te kunnen betalen aan de obligatiehouders te betalen. De netto-opbrengst zal daarmee € 843,8 miljoen bedragen. Op 27 september 2016 is de verkoop afgerond.5 

Zie hiervoor verder onder tabblad: Exitstrategie

 1. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 23 augustus2013, kenmerk: FIN/2013/395 en  Brief  van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 18 december 2013, kenmerk: FIN/2013/ U1028.
 2. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 26 juli 2015, kenmerk: FIN/2015/909.
 3. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 1 juli 2016, kenmerk: 2016-000084937.
 4. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 16 oktober 2015, kenmerk: FIN/2015/1198.
 5. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 28 juni 2016, kenmerk: 2016-000084474.