Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9983 33.1753 16.9002 9.8621 00 00 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.948 34.125 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

Nationalisatie SNS REAAL

Samenvatting

Omschrijving

In 2008 kwam SNS REAAL als gevolg van de kredietcrisis in de problemen. Hierop maakte SNS REAAL gebruik van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit en de garantiefaciliteit.

Vooral door verliezen (in waarde) in de vastgoedportefeuille van Property Finance dreigde begin 2013 faillissement van SNS REAAL. Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Staat SNS REAAL. Doel hiervan was het waarborgen van de financiële stabiliteit. Deze kon in gevaar komen door een mogelijk faillissement van SNS REAAL als systeemrelevante financiële instelling.

Met de nationalisatie van SNS REAAL kwam de Staat in bezit van SNS Bank, inclusief de vastgoedbank Property Finance, en de verzekeraar REAAL. In 2014 is de naam van REAAL gewijzigd in VIVAT en de naam van Property Finance bij haar verzelfstandiging van de SNS BANK in Propertize (waarvan de banklicentie is komen te vervallen).

Uitgaven en ontvangsten

Onderstaande tabel is een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten van de Staat voor de nationalisatie van SNS REAAL per 31 december 2015. Hierin zijn niet opgenomen de uitgaven en ontvangsten voor de kapitaalverstrekkingsfaciliteit (uitgaven van 750 miljoen euro en ontvangsten van 185 miljoen euro door terugbetaling) en de garantiefaciliteit voorafgaand aan de nationalisatie.

Tabel: Nationalisatie SNS REAAL (stand 31-12-2015)
  Totaalbedrag* Bedrag
Uitgaven -4.023  
Kapitaalinjectie SNS REAAL   -2.200
Kapitaalinjectie Propertize   -500
Aankoop SNS Bank   -1.100
Rentekosten Staat   -223
Ontvangsten 1.056  
Rentevergoeding overbruggingskrediet   40
Premie garantie Propertize   11
Resolutieheffing banken   1.005
Totaal netto -2.967  

* In miljoenen euro's.
Bron: Ministerie van Financiën

Toelichting bij de tabel uitgaven en ontvangsten

Voor de onteigening van de aandelen SNS REAAL heeft de Staat geen kapitaal verstrekt aan SNS REAAL. Na de nationalisatie in 2013 verstrekte de Staat in totaal 3,8 miljard euro aan kapitaal waarvan 2,2 miljard euro als kapitaalinjectie aan SNS REAAL, 500 miljoen euro als kapitaalinjectie aan Propertize en 1,1 miljard euro als overbruggingskrediet aan SNS REAAL. Van de kapitaalinjectie aan SNS REAAL van 2,2 miljard euro ging 1,9 miljard euro naar SNS Bank en 250 miljoen euro naar REAAL (VIVAT). 

Op 30 september 2015 heeft de Staat SNS Bank gekocht van SNS REAAL Holding en onder een nieuwe SNS Holding N.V. gehangen. Aan deze verplaatsing zijn geen kasstromen te pas gekomen. De Staat heeft SNS Bank verkregen voor € 2,7 miljard door het eerder aan SNS REAAL verstrekte overbruggingskrediet van € 1,1 miljard te verrekenen met het aankoopbedrag en het restant van de koopprijs van € 1,6 miljard (€ 2,7 miljard - € 1,1 miljard) schuldig te blijven aan SNS REAAL Holding die een vordering op de Staat verkrijgt.

Aan Propertize heeft de Staat een garantie verstrekt van 2.623 miljoen euro. Voor deze garantie betaalde Propertize 11 miljoen premie aan de Staat.

Bij de nationalisatie van SNS REAAL heeft de minister van Financiën de bancaire sector om een bijdrage gevraagd in de vorm van een eenmalige resolutieheffing van circa 1 miljard euro. De resolutieheffing is in 2014 betaald. De grondslag voor deze heffing zijn de deposito’s bij de banken die op grond van het depositostelsel zijn gegarandeerd. 

Exit-strategie

De minister van Financiën beheert de  belangen van de Staat en bereidt de afwikkeling van de nationalisatie van SNS REAAL voor (exit-strategie). De stand van zaken per 15 april 2016 is als volgt:

Tabel: Stand van zaken
Onderdeel Stand van zaken
VIVAT Op 30 juni 2015 is een koopovereenkomst met de Chinese verzekeraar Anbang Group Holdings Co Limited gesloten. Op 23 juli 2015 zijn de aandelen VIVAT, en daarmee het economische en juridische eigendom overgedragen door SNS REAAL aan Anbang. De nettoverkooprijs is 1 euro.
SNS Bank SNS Bank is in september 2015 losgekoppeld van de holding SNS REAAL. Een medio 2016 te nemen besluit over de toekomst van SNS Bank heeft de minister van Financiën uitgesteld.
Propertize De minister van Financiën heeft op 16 oktober 2015 besloten tot verkoop van Propertize. Verkoop is gestart op 9 december 2015. Op 28 juni 2016 heeft de minister van Financiën met het Amerikaanse consortium Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities een koopovereenkomst gesloten. De koopprijs is vastgesteld op € 895,3 miljoen. Op 27 september 2016 is de verkoop afgerond. Met de verkoop is de garantie van ruim 2,6 miljard euro van de Staat aan Propertize komen te vervallen.