Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Nationalisatie SNS REAAL

Samenvatting

Omschrijving

In 2008 kwam SNS REAAL als gevolg van de kredietcrisis in de problemen. Hierop maakte SNS REAAL gebruik van de kapitaalverstrekkingsfaciliteit en de garantiefaciliteit.

Vooral door verliezen (in waarde) in de vastgoedportefeuille van Property Finance dreigde begin 2013 faillissement van SNS REAAL. Op 1 februari 2013 nationaliseerde de Staat SNS REAAL. Doel hiervan was het waarborgen van de financiële stabiliteit. Deze kon in gevaar komen door een mogelijk faillissement van SNS REAAL als systeemrelevante financiële instelling.

Met de nationalisatie van SNS REAAL kwam de Staat in bezit van SNS Bank, inclusief de vastgoedbank Property Finance, en de verzekeraar REAAL. In 2014 is de naam van REAAL gewijzigd in VIVAT en de naam van Property Finance bij haar verzelfstandiging van SNS Bank in Propertize (waarvan de banklicentie is komen te vervallen). Per 1 januari 2017 is de naam van SNS Bank gewijzigd in de Volksbank. De Volksbank is de houder van de bankvergunning. SNS is een van de vier merken van de Volksbank.

Uitgaven en ontvangsten

Onderstaande tabel is een overzicht van de totale uitgaven en ontvangsten van de Staat voor de nationalisatie van SNS REAAL per 31 december 2016. Hierin zijn niet opgenomen de uitgaven en ontvangsten voor de kapitaalverstrekkingsfaciliteit (uitgaven van € 750 miljoen en ontvangsten van € 185 miljoen door terugbetaling) en de garantiefaciliteit voorafgaand aan de nationalisatie.

Tabel: Nationalisatie SNS REAAL (stand 31-12-2016)
  Totaalbedrag* Bedrag
Uitgaven -6.425  
Kapitaalinjectie SNS REAAL   -2.200
Kapitaalinjectie Propertize   -500
Aankoop SNS Bank   -1.100
Overgenomen schuld Propertize   -2.386
Rentekosten Staat   -239
Ontvangsten 4.438  
Rentevergoeding overbruggingskrediet   40
Dividend SNS Bank   100
Verkoop Propertize   873
Overdracht schuld Propertize   2.355
Premie garantie Propertize   19
Resolutieheffing banken   1.005
Totaal netto -1.987  

* In € miljoen.
Bron: Ministerie van Financiën

Toelichting bij de tabel uitgaven en ontvangsten

Voor de onteigening van de aandelen SNS REAAL heeft de Staat geen kapitaal verstrekt aan SNS REAAL. Na de nationalisatie in 2013 verstrekte de Staat in totaal € 3,8 miljard aan kapitaal waarvan € 2,2 miljard als kapitaalinjectie aan SNS REAAL, € 500 miljoen als kapitaalinjectie aan Propertize en € 1,1 miljard als overbruggingskrediet aan SNS REAAL. Van de kapitaalinjectie aan SNS REAAL van € 2,2 miljard ging € 1,9 miljard naar SNS Bank en € 250 miljoen naar REAAL (VIVAT). 

Op 30 september 2015 heeft de Staat SNS Bank gekocht van SNS REAAL Holding en onder een nieuwe holding gehangen: SNS Holding, waarvan de naam per 1 januari 2017 is gewijzigd in de Volksholding. Aan deze verplaatsing zijn geen kasstromen te pas gekomen. De Staat heeft SNS Bank verkregen voor € 2,7 miljard door het eerder aan SNS REAAL verstrekte overbruggingskrediet van € 1,1 miljard te verrekenen met het aankoopbedrag en het restant van de koopprijs van € 1,6 miljard (€ 2,7 miljard - € 1,1 miljard) schuldig te blijven aan SNS REAAL Holding die een vordering op de Staat verkrijgt.

Bij de verkoop van SNS Bank is de naam van SNS REAAL gewijzigd in SRH. Op 19 mei 2017 heeft NLFI de aandelen van SRH overgedragen aan de Staat.1  De liquiditeiten van SRH zijn hierbij omgezet in een vordering van SRH op de Staat. Deze vordering is bijgeschreven op de vordering die SRH reeds had op de Staat door verkoop van SNS Bank. De vordering van SRH op de Staat bedraagt in totaal circa € 1,8 miljard.

Op 27 september 2016 heeft de Staat Propertize verkocht aan het Amerikaanse consortium Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities en hiervoor € 873 miljoen ontvangen. Dit bedrag kan met € 22,5 miljoen toenemen na liquidatie van een vastgoedproject. Onderdeel van de verkoop was de overname door de Staat van de door Staat zelf gegarandeerde schuld van Propertize. Hiervoor ontving de Staat € 2.355 miljoen. Inclusief rentelasten zijn de uitgaven voor de afwikkeling van de schuld € 2.386 miljoen. Met de overname van de staatsgegarandeerde schuld door de Staat is de garantie van € 2.623 miljoen van de Staat aan Propertize komen te vervallen. Voor deze afgegeven garantie ontving de Staat € 19 miljoen van Propertize.

Bij de nationalisatie van SNS REAAL heeft de minister van Financiën de bancaire sector om een bijdrage gevraagd in de vorm van een eenmalige resolutieheffing van circa € 1 miljard. De resolutieheffing is in 2014 betaald. De grondslag voor deze heffing zijn de deposito’s bij de banken die op grond van het depositostelsel zijn gegarandeerd. 

Exit-strategie

De minister van Financiën beheert de  belangen van de Staat en bereidt de afwikkeling van de nationalisatie van SNS REAAL voor (exit-strategie). De stand van zaken per 16 oktober 2017 is als volgt:

Tabel: Stand van zaken 16 oktober 2017
Onderdeel Stand van zaken
VIVAT Op 30 juni 2015 is een koopovereenkomst met de Chinese verzekeraar Anbang Group Holdings Co Limited gesloten. Op 23 juli 2015 zijn de aandelen VIVAT, en daarmee het economische en juridische eigendom overgedragen door SNS REAAL aan Anbang. De nettoverkooprijs is € 1.
Volksbank (voorheen SNS Bank) De bank is in september 2015 losgekoppeld van de holding SNS REAAL. Zodra de bank daarvoor gereed is, zal een besluit over de toekomst van de bank worden genomen.
Propertize Op 28 juni 2016 heeft de minister van Financiën met het Amerikaanse consortium Lone Star Funds/J.P. Morgan Securities een koopovereenkomst gesloten. Op 27 september 2016 is de verkoop afgerond.
SRH Bij SRH resteren uitsluitend juridische dossiers (waaronder claims) die verband houden met de nationalisatie van SNS REAAL. De afwikkeling hiervan kan enige tijd in beslag nemen.
  1. NL financial investments (NLFI) beheert namens de Staat de aandelen van onder meer ABN AMRO, ASR en de Volksbank.