Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Overname Fortis / ABN AMRO

Eigendomsverhoudingen

Op 3 oktober 2008 nam de Staat de Nederlandse delen van Fortis over. Sindsdien zijn er diverse fusies van bedrijfsonderdelen en veranderingen in eigendomsverhoudingen geweest. Dit tabblad biedt een overzicht van de veranderingen.

Overname Nederlandse delen Fortis: 3 oktober 2008

Op 3 oktober 2008 nam de Staat de volgende onderdelen van Fortis over:

  • Fortis Bank Nederland (waaronder het belang in RFS Holdings, de holding waarin de Nederlandse delen van ABN AMRO waren ondergebracht);
  • FBN Preferred Investments;
  • ASR Nederland (het voormalige Fortis Verzekeringen Nederland, zie hiervoor het tabblad voorwaarden);
  • Fortis Corporate Insurance.

Overname RFS Holdings: 24 december 2008

Overname RFS Holdings: 24 december - 22 juli 2009

Op 24 december 2008 kocht de Staat de aandelen RFS Holdings van Fortis Bank Nederland. Hiermee verwierf de Staat voor 33,8 procent het directe aandeelhouderschap in RFS Holdings. RFS Holdings is de vennootschap waarin de consortiumpartijen Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Banco Santander de aandelen ABN AMRO bij de overname van ABN AMRO in 2007 hadden ondergebracht. De wijze waarop de consortiumpartners het ‘oude’ ABN AMRO verdeelden, werd vastgelegd in het Consortium Shareholders Agreement (CSA). In het CSA hebben de aandeelhouders van RFS afspraken gemaakt over het beheer en het bestuur van RFS en de verdeling van de activa van ABN AMRO tussen de leden van het consortium.
Bij de overname van de aandelen RFS Holdings nam de Staat de plaats van FBN in het CSA over. Het deel van ABN AMRO dat via het CSA toekomt aan de Nederlandse Staat is de zogeheten N-share. Daarnaast heeft de Staat een aandeel overgenomen in de zogeheten Z-share. De aandeelhouders hebben in het CSA afgesproken dat zij gezamenlijk de kapitaal- en liquiditeitspositie van ABN AMRO als geheel op peil zullen houden.1

  1.  In zijn brief aan de Tweede Kamer van 16 december 2008 meldt de Minister van Financiën dat de Staat het belang in RFS Holdings overneemt van FBN om direct zeggenschap te krijgen in RFS Holdings en om de solvabiliteit van FBN te versterken. (Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008-2009, 31789, nr. 2).

Verkoop Fortis Corporate Insurance: 22 juli 2009

Verkoop Fortis Corporate Insurance: 22 juli 2009

Op 22 juli 2009 verkocht de Staat de aandelen Fortis Corporate Insurance aan Amlin Plc. (Bij de transactie is de overnamedatum op 1 januari 2009 gesteld. De daadwerkelijke overdracht van de aandelen was op 22 juli 2009).

Oprichting ABN AMRO Group: 18 december 2009

Oprichting ABN AMRO Group: 18 december 2009 - 6 februari 2010

Op 18 december 2009 heeft de Staat ABN AMRO Group N.V. opgericht, waarvan de Staat 100 procent aandeelhouder is. Deze vennootschap is de nieuwe moedermaatschappij, waarin per 1 april 2010 ABN AMRO Bank en Fortis Bank Nederland zijn ondergebracht.

Juridische splitsing ABN AMRO: 6 februari 2010

Juridische splitsing ABN AMRO: 6 februari 2010 - 1 april 2010

Om de separatie van de N-share uit de holding mogelijk te maken is deze binnen ABN AMRO tijdelijk in een aparte juridische eenheid ondergebracht: ABN AMRO II. Op 30 september 2009 is hiervoor een voorstel ingediend bij de Kamer van Koophandel. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 13 januari 2010 aan ABN AMRO II een Nederlandse banklicentie gegeven. Op 6 februari 2010 heeft de juridische splitsing binnen ABN AMRO Holding N.V. daadwerkelijk plaatsvonden. Op dezelfde datum is de naam ABN AMRO II gewijzigd in ABN AMRO Bank N.V. Het deel van ABN AMRO dat na de juridische afsplitsing van de N-share overblijft, krijgt de naam RBS N.V. De juridische afsplitsing van de ABN AMRO Bank N.V. (N-share) heeft DNB goedgekeurd.

Separatie ABN AMRO: 1 april 2010

Separatie ABN AMRO: 1 april 2010 - 1 juli 2010

Op 18 december 2009 heeft de Staat ABN AMRO Group N.V. opgericht, waarvan de Staat 100 procent aandeelhouder is. Deze vennootschap is de nieuwe moedermaatschappij, waarin per 1 april 2010 ABN AMRO Bank (de voormalige N-share) is ondergebracht. Daartoe is ABN AMRO Bank N.V. op 1 april 2010 gesepareerd van ABN AMRO Holding. De naam ABN AMRO Holding is gewijzigd in RBS Holding N.V. Op 1 april 2010 zijn nog enkele kleine onderdelen van de N-share achtergebleven bij RFS Holdings, waaronder delen van de International Diamond en Jewelry Group. De aandelen van de Staat in Fortis Bank Nederland zijn ook ondergebracht bij de ABN AMRO Group.

Vanwege de nieuwe situatie per 1 april 2010, hebben de consortiumpartijen het Restated Consortium Shareholders Agreement opgesteld. In deze opvolger van het CSA is vastgelegd dat RFS Holdings na 1 april 2010 functioneert als dochter van RBS. Banco Santander en de Staat blijven betrokken als bijzondere aandeelhouder.

Juridische fusie FBN en ABN AMRO: 1 juli 2010

Juridische fusie FBN en ABN AMRO: juli 2010 - december 2010

Op 1 juli 2010 zijn ABN AMRO Bank N.V. en Fortis Bank Nederland N.V. juridisch gefuseerd en heten voortaan ABN AMRO Bank N.V.

Op 3 oktober 2008 verkreeg de staat 70 procent van de aandelen van FBN (Holding) Preferred Investments. De overige 30 procent bleef in het bezit van private investeerders. FBN Preferred Investments bezat op dat moment 7,4 procent van de aandelen FBN. Vanwege de integratie van ABN AMRO en FBN is FBN Preferred Investments omgedoopt in ABN AMRO Preferred Investments.
Op 1 juli 2010 heeft ABN AMRO Group de preferente aandelen van FBN die in bezit waren van FBN Preferred Investments omgeruild voor onder meer preferente aandelen ABN AMRO Group. Door deze aanpassing heeft ABN AMRO Preferred Investments een belang van 7,4 procent in ABN AMRO Group gekregen. Via ABN AMRO Preferred Investments bezit de staat 5,2 procent van ABN AMRO Group. De overige 2,2 procent is in handen van twee institutionele beleggers.

Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings: 31 december 2010

Terugbrengen staatsbelang in RFS Holdings: 31 december 2010

Op 31 december 2010 is het staatsbelang van 33,8 procent in RFS Holdings gereduceerd tot 1,2505 procent. Op 19 augustus 2010 hebben de consortiumpartners afgesproken om daartoe de statuten van RFS Holdings te wijzigen. De Staat blijft wel voor 33,8 procent eigenaar van de Z-share. De minister van Financiën meldt in zijn brief van 24 januari 20112  dat het belang in RFS Holdings uitsluitend dient voor de afwikkeling van het ‘oude’ ABN AMRO. Uiteindelijk wordt het belang teruggebracht tot nul.

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 28 165, nr. 117.

Onderbrengen beheer financiële instellingen bij NL Financial Investments: 29 september 2011

Op 1 juli 2011 is de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) opgericht.3 NLFI is een zelfstandige stichting met een wettelijke taak en zal voor de Staat de aandelen beheren in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V., ABN AMRO Preferred Investments B.V. en RFS Holdings B.V. NLFI is opgericht om mogelijke belangentegenstellingen in de functie van de minister van Financiën als aandeelhouder, toezichthouder en beleidsmaker tegen te gaan (zie hiervoor ook de motie-Weekers c.s).4 Op 29 september 2011 heeft de minister van Financiën de aandelen ABN AMRO Group, ASR Nederland en ABN AMRO Preferred Investments overgedragen aan NLFI. Deze aandelen heeft NLFI gecertificeerd. De minister heeft het beheer van de aandelen in RFS Holdings B.V. op 1 november 2011overgedragen aan NLFI. Deze aandelen zijn op 7 november 2012 gecertificeerd.

Onderbrengen beheer financiële instellingen bij NL Financial Investments (NLFI): 29 september 2011

  1. Tweede Kamer, Vergaderjaar 2011-2012, 31789, nr. 41. 
  2. Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008-2009, 31965, nr. 7.

Nederlandse Staat 100 procent eigenaar ABN AMRO Group N.V. na beëindiging activiteiten ABN AMRO: Preferred Investments (PI) maart 2013

Op 11 maart 2013 heeft ABN AMRO Group N.V. de preferente aandelen ingekocht van  ABN AMRO Preferred Investments B.V.  De private investeerders hebben hiervoor € 210 miljoen en voor 61 dagen “opgerente” dividenden ontvangen van ABN AMRO. De private investeerders hebben ook hun belang in ABN AMRO PI beëindigd.
ABN AMRO Group N.V. kon de preferente aandelen inkopen, omdat in maart 2013de Europese Commissie het verbod op acquisities heeft opgeheven. Daarnaast ziet DNB de preferente aandelen niet langer als kapitaal van ABN AMRO Group N.V.
Door de inkoop van de preferente aandelen door ABN AMRO is de Staat vanaf 11 maart 2013 volledig certificaathouder van  de aandelen ABN AMRO Group N.V. NLFI is de enige aandeelhouder.
Op 28 maart 2013 is de naam van ABN AMRO Preferred Investments B.V. gewijzigd in NLFI Financial Investments B.V. De Staat is volledig cerfiticaathouder van de aandelen NLFI Financial Investments B.V. NLFI is de enige aandeelhouder van NLFI FI BV. NLFI Financial Investments B.V. heeft geen banden meer met ABN AMRO Group N.V.

Nederlandse Staat 100% eigenaar ABN AMRO Group na beëindiging activiteiten ABN AMRO PI

Nederlandse Staat brengt aandelen SNS REAAL en Propertize onder bij NL Financial Investments: 31 december 2013

Deelnemingen Nederlandse Staat in finaciële instellingen

Op 31 december 2013 heeft de minister van Financiën de aandelen SNS REAAL en Propertize effectief overgedragen aan Stichting Administratiekantoor NL Financial Investments (NLFI). Deze aandelen heeft NLFI gecertificeerd. NLFI is een zelfstandige stichting met een wettelijke taak en beheert voor de Staat ook de aandelen in ABN AMRO Group N.V., ASR Nederland N.V. en RFS Holdings B.V.

NLFI is opgericht om mogelijke belangentegenstellingen in de functie van de minister van Financiën als aandeelhouder, toezichthouder en beleidsmaker tegen te gaan (zie hiervoor ook de motie-Weekers c.s.)

Na overname van SNS REAAL op 1 februari 2013 hebben het ministerie van Financiën en NLFI maatregelen genomen met het oog op het voorkomen van concentratie. Op basis daarvan heeft de Autoriteit Consument en Markt op 18 december 2013 geconcludeerd dat geen sprake is van concentratie in de zin van de Mededingingwet. Daarna zijn de aandelen SNS REAAL en Propertize overgedragen aan NLFI.

De maatregelen zorgen ervoor dat deze financiële instellingen zelfstandig kunnen werken en dat er concurrentie blijft tussen de banken en verzekeraars. Er is een rapporteur benoemd die de afspraken controleert.

De maatregelen betreffen onder meer het verbod op dubbelfuncties van bestuursleden, scheiding van informatie en de uitoefening van het aandeelhouderschap. Dit laatste moet zodanig plaatsvinden dat de vennootschappen zelfstandig hun commerciële strategie kunnen bepalen en de dagelijkse bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. Hiertoe zijn de statuten van NLFI, ABN AMRO en SNS REAAL eind 2013 gewijzigd.

Nederlandse Staat verkoopt 23% van de certificaten van aandelen ABN AMRO: 20 november 2015

Het kabinet besloot op 22 mei 2015 tot verkoop (via beursgang) van ABN AMRO. De verkoop van 23% van de certificaten van de aandelen ABN AMRO op 20 november 2015 resulteerde in een opbrengst van € 3.828 miljoen.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 31 december 2015

Nederlandse Staat verkoopt 36,3% van de aandelen ASR: 10 juni 2016

Het kabinet besloot op 27 november 2015 tot een verkoop (via beursgang) van ASR. De verkoop van 36,3% van de aandelen op 10 juni 2016 leverde € 1.065 miljoen op.

Nederlandse Staat verkoopt 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO: 17 november 2016

De verkoop van 7% van de certificaten van aandelen ABN AMRO op 17 november 2016 leverde € 1.326 miljoen op. Het aandeel van de Staat in ABN AMRO daalde daardoor tot 70%.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 31 december 2016

Nederlandse Staat verkoopt 13,6% van de aandelen ASR: 13 januari: 2017

De verkoop van 13,6% van de aandelen ASR op 13 januari 2017 leverde € 452 miljoen op. Het aandeel van de Staat in ASR daalde daardoor tot 50,1%.

Nederlandse Staat verkoopt 13,3% van de aandelen ASR: 5 april 2017

De verkoop van 13,3% van de aandelen ASR op 5 april 2017 leverde € 515 miljoen op. Het aandeel van de Staat in ASR daalde daardoor tot 36,8%.

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen per 19 mei 2017

Deelnemingen Nederlandse Staat in financiële instellingen: stand 16 oktober 2017

.