Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Overname Fortis / ABN AMRO

Risico's

De Staat is vanwege de overname van Fortis/ABN AMRO deelnemingen, leningen en garanties aangegaan. Het risico voor de Staat is dat niet alle investeringen worden terugverdiend of dat de garanties tot uitbetaling leiden.

Per 31 december 2016 moet ABN AMRO nog voor € 800 miljoen aan langlopende leningen aflossen. Het risico bestaat dat de langlopende leningen aan ABN AMRO niet worden terugbetaald.

Per 31 december 2013 had de Staat nog voor € 950 miljoen aan garanties verleend aan ABN AMRO. (Counter Indemnity, maar exclusief de garanties die zijn verstrekt via de garantiefaciliteit). Per 27 september 2014 is deze garantie beëindigd en daarmee ook het risico dat deze garanties tot uitbetaling leiden.

Per 31 december 2014 heeft de Staat deelnemingen aangekocht en kapitaal gestort in deelnemingen voor een bedrag van € 27.955 miljoen (exclusief financieringskosten voor de Staat) in het kader van de overname van Fortis/ABN AMRO. Uiteindelijk wil de Staat deze uitgaven terugverdienen met de verkoop van de aandelen ABN AMRO Group en ASR Nederland en de afwikkeling van RFS Holdings. De minister van Financiën geeft vooralsnog aan dat niet is in te schatten wat een eventuele verkoop of beursgang van ABN AMRO Group zou kunnen opleveren (1). NLFI heeft in zijn advies over de verkoopmogelijkheden ABN AMRO en ASR van 23 augustus 2013 wel een inschatting gemaakt van de waardering van de deelnemingen. Van de nog uitstaande € 27.955 miljoen is naar het oordeel van NLFI circa € 21.663 miljoen toe te wijzen aan ABN AMRO, € 3.650 miljoen aan ASR en € 2.642 miljoen aan RFS Holdings.

Deze toerekening achteraf is volgens de minister van Financiën niet goed te maken. In de brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer bij het advies van NLFI schrijft de minister: “De Staat is voor de aankoop van de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN AMRO in 2008 een prijs van € 16,8 miljard overeengekomen met Fortis. ……… Deze prijs betrof een totaalbedrag voor alle onderdelen die werden gekocht door de Staat. Het is dus niet goed mogelijk om terugkijkend op de transactie het bedrag van € 16,8 miljard onder te verdelen naar de waarde van de onderdelen op het moment van de aankoop. Desalniettemin heeft NLFI in haar verkoopadvies een toedeling van deze koopprijs aan de onderdelen willen geven. Dit is nodig om recente inzichten over de waarde van deze onderdelen daar tegen af te zetten (2).” Om de reden die de minister van Financiën noemt, neemt de Algemene Rekenkamer de toerekening naar ABN AMRO, ASR en RFS Holdings niet over.

De uiteindelijke verkoopopbrengst is onder meer afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het sentiment op de financiële markten. Bij de afwikkeling van RFS Holdings gaat het vooral om de verkoop van het aandeel in Alawwal Bank (voorheen Saudi Hollandi Bank).

Op 28 juni 2012 hebben de Nederlandse Staat, ABN AMRO en Ageas (voorheen Fortis) een aantal juridische geschillen geschikt. De geschillen betroffen onder meer de Mandatory Convertible Securities en Fortis Capital Company. Deze waren ontstaan na de overname van de Nederlandse delen van Fortis op 3 oktober 2008. Vanwege de schikking betaalt ABN AMRO € 400 miljoen aan Ageas. Voor een toelichting op deze juridische geschillen zie de verschillende kredietcrisisrapportages van de Algemene Rekenkamer.

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 28 165, nr. 117.
  2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 32 013, nr. 36, voetnoot 30.