Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Overname Fortis / ABN AMRO

Voorwaarden

Europese Commissie

Bij staatsinterventies beoordeelt de Europese Commissie of deze volgens de Europese regels voor staatssteun zijn. De Commissie ging bij de overname van de Nederlandse delen van Fortis onder voorwaarden akkoord.

Op 8 april 2009 kondigde de Commissie een onderzoek aan naar de overname van Fortis/ABN AMRO. Op 5 april 2011 oordeelde de Commissie dat de steunmaatregelen en het herstructureringsplan voor de ABN AMRO Group inderdaad volgens de regels is.

Wel stelde de Europese Commissie voorwaarden aan de ABN AMRO Group. Zo mag de overheidsfinanciering uitsluitend worden gebruikt voor de levensvatbaarheid van de ABN AMRO Group.

FBN en ABN AMRO zijn op 1 juli 2010 gefuseerd. De Europese Commissie had in het kader van Europese mededingingsregels een aantal voorwaarden gesteld waaraan FBN en ABN AMRO moesten voldoen voordat de fusie kon plaats vinden, de zogenaamde EC remedy1. Om aan de voorwaarden te voldoen – zijn een aantal dochterondernemingen van ABN AMRO Bank verkocht.

  1. Rapport Algemene Rekenkamer, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 31 789, nr 30 

Duurzaam beloningsbeleid

Op 19 januari 20101 meldde de minister van Financiën dat hij als aandeelhouder akkoord is gegaan met een duurzaam beloningsbeleid voor de raad van bestuur van  Fortis / ABN AMRO. Het nieuwe beleid is in overeenstemming met de Code Banken en gaat op een aantal punten zelfs verder. Met het nieuwe beloningsbeleid worden volgens de minister «perverse prikkels» vermeden. Bovendien is de variabele beloning gekoppeld aan heldere, meetbare criteria. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op doelstellingen op de lange termijn van alle belanghebbenden, inclusief werknemers en klanten.

Het nieuwe beloningsbeleid voor de raad van bestuur geldt  met terugwerkende kracht per 1 januari 2009. Zie voor een overzicht van hoofdlijnen van het nieuwe beloningsbeleid onze derde rapportage over de kredietcrisis (2).
Sinds 2012 geldt een verbod op variabele beloningen voor bestuurders van staatsgesteunde financiële ondernemingen. NLFI is, als aandeelhouder namens de Staat, in dialoog met de raden van commissarissen van ABN AMRO en ASR gekomen tot een beloningsbeleid voor de raden van bestuur van ABN AMRO en ASR. Dit beleid stemt overeen met het verbod. NLFI heeft de minister van Financiën om goedkeuring van het beleid gevraagd en gekregen.

Meer over de naleving van afspraken en voorwaarden beloningsbeleid.

  1. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 789, nr. 36
  2. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 31 941, nrs. 6–7