Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2015
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9983 33.1753 16.9002 9.8621 00 00 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2015
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 2.740 79.712 39.948 34.125 17.850 14.978 3.600 2.623
miljoen €

Totaal overzicht geld

Dit tabblad geeft een overzicht van de bedragen die gemoeid zijn met de verschillende interventies. Het gaat hier om leningen, kapitaalverstrekking en voorfinanciering, dus exclusief de garantiebedragen (zie hiervoor totaaloverzicht garanties) en rentekosten. Het overzicht loopt van het begin van de interventies op 3 oktober 2008 tot de meest recente peildatum: 31 december 2015. In onderstaande grafiek wordt de gecumuleerde stand van zaken per 31 december van de vermelde jaren zichtbaar.

Grafiek totaal overzicht geld

Tabel: Totaal overzicht leningen, kapitaalverstrekkingen en voorfinanciering,
exclusief garanties en rentekosten
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Overname Fortis / ABN AMRO 67.681 34.765 32.546 31.705 31.705 31.705 31.505 25.877
Kapitaalverstrekkingsfaciliteit 13.750 7.565 7.065 3.565 2.815 2.065 565 565
Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel  IJsland 1.236 1.435 1.435 992 701 624 1 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.857 13.084 10.264 7.655 2.722 0 0
Nationalisatie SNS REAAL           3.800 3.800 2.700
Totaal 82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142
  • Bron: Ministerie van Financiën.
  • Bedragen x € 1 miljoen.
  • Stand per 31 december van de vermelde jaren.