Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Verruiming depositogarantiestelsel

Financieel belang

Effect voor de Staat

De regeling heeft geen direct effect voor de staat, omdat eventuele aanspraken op de garantie worden omgeslagen over de deelnemende banken.

Financiering depositogarantiestelsel

Op basis van de op 12 juni 2014 gepubliceerde EU-richtlijn depositogarantiestelsels (1) dienen de lidstaten het depositogarantiestelsel vooraf te financieren door een fonds op te bouwen (2). Nederland had in 2012 al een dergelijke financiering uitgewerkt. Vanwege de lasten waarmee de Nederlandse banken werden geconfronteerd door de verdubbeling van de bankenbelasting is echter besloten de invoering hiervan uit te stellen. Op basis van de EU-richtlijn depositogarantiestelsel zal een fonds worden opgebouwd dat medio 2024 een bedrag van ten minste 0,8% van de gegarandeerde deposito’s zal moeten bevatten (3). Hieruit kan een beroep op de depositogarantiestelsel worden gefinancierd.

De deelnemende banken betalen aan het fonds een vaste bijdrage en een vaste, sectorbrede risicopremie die verdeeld wordt over de deelnemende banken naar risicoprofiel, gegarandeerde deposito’s en depositogroei.

De gelden zullen worden beheerd door een publiekrechtelijk rechtspersoon: het Depositogarantiefonds. Dit fonds zal ook, indien de gelden in het fonds niet toereikend zijn, financiering van derden kunnen aantrekken. Door de financiering vooraf heeft een failliete bank al meebetaald aan het depositogarantiestelsel.

  1. Richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173); Kamerstuk 32 545, nr. 20. Richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking) (PbEU 2014, L 173); Kamerstuk 32 545, nr. 20.
  2. De implementatie van de EU-richtlijn diende per 3 juli 2015 gerealiseerd te zijn. Nederland heeft deze deadline niet gehaald. De huidige regelgeving zal echter zo veel mogelijk conform de EU-richtlijn worden uitgelegd en toegepast.
  3. Een lagere doelomvang is mogelijk indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Nederland heeft een verzoek om een lagere doeluitkering ingediend, de Europese Commissie heeft hierop nog geen beslissing genomen.