Interventies
Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Interventies Risico voor de Staat op 31-12-2016
geld garanties
Overname Fortis / ABN AMRO 67.6815 34.7653 32.5463 31.7053 31.7053 31.7053 31.5053 25.8772 22.5442 0 0 0 32.6113 9501 9501 9501 9501 00 00 0 0 0
Nationalisatie SNS REAAL 0 0 0 0 0 3.8001 3.8001 2.7001 2.2001 0 0 0 0 0 0 0 4.1661 3.6001 2.6231 00 0 0
Kapitaal- verstrekkings- faciliteit 13.7501 7.5651 7.0651 3.5651 2.8151 2.0651 5651 5651 5651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garantiefaciliteit bancaire leningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7401 47.1014 38.9973 32.6103 16.9002 9.8621 00 00 0 0 0
Verruiming deposito- garantiestelsel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voorfinanciering uitkering depositogarantie stelsel IJsland 1.2361 1.4351 1.4351 9921 7011 6241 11 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Back-upfaciliteit ING 0 15.8572 13.0841 10.2641 7.6551 2.7221 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal risico voor de Staat op 31-12-2016
 
82.667 59.622 54.130 46.526 42.876 40.916 35.871 29.142 25.309 2.740 79.712 39.947 33.560 17.850 14.978 3.600 2.623 0
miljoen €

Voorfinanciering uitkering depositogarantiestelsel IJsland

Financieel belang

In totaal heeft de Nederlandse Staat 1,322 miljard euro voorgefinancierd aan het IJslandse depositogarantiestelsel. Vanwege de verhoging van het Nederlandse depositogarantiestelsel kwam daar in 2009 nog eens 106 miljoen euro bij voor de voorfinanciering van die extra kosten. Tevens vergoedde de Nederlandse Staat de uitvoeringskosten van DNB voor het uitbetalen aan de depositohouders van 7 miljoen euro. Daarnaast bedroegen de rentekosten voor de Staat tot en met september 2015 202 miljoen euro. Sinds 2011 heeft de Nederlandse Staat de volgende  bedragen uit de failliete boedel van Landsbanki ontvangen:

 • 443 miljoen euro in 2011. Daarnaast ontving de Staat circa 12 miljoen euro in IJslandse kronen. Vanwege de kapitaalrestricties kon de Staat de kronen niet converteren in euro’s. De kronen waren om deze reden op een rekening bij de IJslandse Centrale Bank geplaatst en niet verwerkt in onderstaand overzicht met interventiebedragen.
 • 290,5 miljoen euro in 2012.
 • 77,1 miljoen euro in 2013.

Op 18 augustus 2014 heeft de minister van Financiën de vordering op Landsbanki van 617 miljoen verkocht voor 623 miljoen euro.1 Dit heeft de minister van Financiën in nauwe samenspraak met De Nederlandse Bank besloten.  Verkoop bleek de snelste en minst risicovolle wijze te zijn om het bedrag dat in 2008 en 2009 is uitgekeerd aan spaarders volledig terug te krijgen. De hogere opbrengst heeft meerdere redenen:

 • De boedel van Landsbanki bevat volgens de curatoren voldoende middelen om de openstaande vordering te voldoen.
 • Op de boedeluitkeringen in het verleden in Britse ponden en Amerikaanse dollars is koerswinst behaald.

 In september 2015 meldt de minister van Financiën dat met het IJslandse depositogarantiestelsel een schikking is overeengekomen over twee resterende kwesties (2):

 • Op een rekening bij de IJslandse Centrale Bank staat circa 12 miljoen euro in IJslandse kronen (zie hierboven).
 • Er loopt een rechtszaak tegen het IJslandse depositogarantiestelsel (TIF) over onder andere rente- en uitvoeringskosten.

De schikking houdt het volgende in:

 • De Nederlandse Staat ontvangt 48,6 miljoen euro als vergoeding voor de gemaakte rente- en uitvoeringskosten.
 • De 12 miljoen euro aan IJslandse kronen kunnen worden geconverteerd en overgeboekt naar een rekening buiten IJsland.

Het totaalbedrag dat de schikking oplevert voor de Nederlandse Staat is ongeveer 61 miljoen euro. Na aftrek van de juridische en proceskosten is het nettoresultaat van de schikking 58 miljoen euro. De minister van Financiën heeft aangegeven deze schikking te verkiezen boven vele jaren van procederen en onzekerheid.

Tabel: Overzicht interventiebedragen IJslands depositogarantiestelsel
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lening aan depositogarantiestelsel IJsland 1.236 1.322 1.322 879 588,5 511,4 0
Lening aan depositogarantiestelsel Nederland   106 106 106 106 106 0
Totaal 1.236 1.428 1.428 985 794,5 617,4 0

• Bron: Ministerie van Financiën.
• Bedragen x 1 miljoen euro.
• De stand van zaken wordt weergegeven per 31-12 van de vermelde jaren.

Zie voor het volledige overzicht met uitgaven aan het depositogarantiestelsel en terug ontvangen bedragen ontvangsten en uitgaven van de interventie Voorfinanciering IJsland.

 1. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 27 augustus 2014, kenmerk BFB 2014-9120M.
 2. Brief van de minister van Financiën aan de Tweede Kamer van 21 september 2015, kenmerk BFB 2015-2013M.