Begrippenlijst

Verklaring van op deze site gebruikte begrippen. De begrippen staan op alfabetische volgorde.

Agiostorting
Kapitaalinjectie waarbij de Staat langlopende leningen wegstreept en omzet in eigen vermogen van een financiële instelling.

Begunstigde
Een begunstigde is een financiële instelling of een bepaalde groep personen die door de Kredietcrisis financiële risico’s loopt, waarvoor de Staat een of meer interventies beschikbaar heeft gesteld om daartegen het hoofd te bieden.

Exitstrategie
Strategie voor de afwikkeling van de interventies. Deze strategie wordt voorbereid door de minister van Financiën, als beheerder van de belangen van de Staat in de financiële sector.

Garantie
Onder Garanties staan op deze site bedragen die gemoeid zijn met interventies die tot doel hebben risico’s voor financiële instellingen te beperken en hierdoor de solvabiliteit te verbeteren.

Interventie
Maatregelen die de minister van Financiën heeft genomen en afspraken die hij heeft gemaakt om om financiële instellingen en burgers die door de kredietcrisis in de problemen dreigden te raken te ondersteunen.

N-share
Het deel van ABN AMRO dat bij de overname van de aandelen RFS Holdings aan de Nederlandse Staat is toegekomen. De N-share bestaat uit ABN AMRO Nederland, ABN AMRO Private Banking en de International Diamond & Jewelry Group.

Noodregeling Nederlandse Wet op het financieel toezicht
Een noodregeling als bedoeld in artikel 3:160 (en volgende) van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht houdt in dat de rechtbank op verzoek van De Nederlandsche Bank één of meer bewindvoerders benoemt die onmiddellijk het bewind (tijdelijk) overnemen bij een financiële instelling. De regeling treedt in de plaats van surseance van betaling, en geldt voor een bank of andere financiële instelling die in problemen verkeert. Het is een vergaande maatregel, die alleen wordt doorgevoerd als andere pogingen om de bank overeind te houden zijn mislukt. Als de noodregeling wordt toegepast, wordt de financiële situatie bevroren. De bank hoeft niet langer zijn verplichtingen na te komen die vóór het uitspreken van de noodregeling zijn ontstaan. De klanten kunnen (tijdelijk) geen zaken meer doen met de bank. Rekeninghouders kunnen niet langer over hun tegoeden beschikken. De verplichtingen van de klant, zoals betaling van rente en aflossing op een hypotheeklening, blijven bestaan.

Mandatory Convertible Note
Verplicht converteerbare lening. Een dergelijke lening wordt in bijzondere omstandigheden verplicht omgezet in aandelenkapitaal.

Repurchase fee
Vergoeding die een financiële instelling betaalt aan de Staat als boete voor het vervroegd terugbetalen.

Securities
Zogenaamde achtergestelde converteerbare obligaties. Door securities te verstrekken aan financiële instellingen konden die instellingen weer voldoen aan de kapitaalseisen van DNB. DNB beschouwt de securities als eigen vermogen.

Z-share
Hierin zijn de onderdelen van ABN AMRO in ondergebracht die bij de overname in 2007 niet aan een van de overnemende consortiumpartners (Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander) waren toegewezen.